Navigatie Link overslaanHome » Over ons » Conflicterende belangen

Conflicterende belangen

Slegt Verzekeringen is een advies- en bemiddelingsbedrijf dat voor haar relaties bemiddelt bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten, in die gevallen dat verzekeren de beste oplossing is. Slegt Assuradeuren verricht als gevolmachtigde werkzaamheden voor diverse verzekeraars. Om redenen van efficiency verrichten medewerkers van Slegt Verzekeringen werkzaamheden die normaal gesproken ook nog eens door Slegt Assuradeuren zouden worden uitgevoerd.

Doordat er door een medewerker zowel werkzaamheden voor Slegt Verzekeringen als voor Slegt Assuradeuren worden gedaan, kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen de functie van gevolmachtigde en de functie van bemiddelaar.

In de volgende situaties kan er sprake zijn van een conflicterende situatie:

 • Onterechte acceptatie van een risico;
 • Onterechte toestemming tot wijziging/royering van een verzekering;
 • Onterecht prolongeren van verzekering;
 • Onterecht afwijzen van een schade;
 • Onterecht informatie achterhouden.

Om in geval van conflicterende situaties een zorgvuldige uitoefening van het bedrijf van bemiddelaar en de gevolmachtigde te realiseren, is het volgende beleid geformuleerd:

 • De feitelijke leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid.
 • Binnen Slegt Verzekeringen en Slegt Assurdadeuren zijn strikte procedures voor het accepteren en muteren van verzekeringen en de afhandeling van schade beschreven.
 • De procedures voorzien in duidelijke processtappen en controlemomenten zodat de feitelijke werkzaamheden die namens verzekeraars worden gedaan uitsluitend worden geaccordeerd en/of uitgevoerd door medewerkers die voor de gevolmachtigde werken.
 • Als de processen onvoldoende duidelijkheid geven over hoe in bepaalde situaties gehandeld dient te worden, dan neemt de feitelijke leider van het volmachtbedrijf hierover een beslissing.
 • Van de beschreven processen mag alleen worden afgeweken als de feitelijke leider van het volmachtbedrijf hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien de afwijking buiten de bevoegdheden van de verleende volmacht valt, mag van de beschreven processen worden afgeweken na schriftelijke toestemming van zowel de feitelijke leider van het volmachtbedrijf en de volmachtgever.
 • Als het voorkomt dat er bij een schuldvraag tussen twee of meer cliënten een mogelijk conflict ontstaat, dan wordt het desbetreffende dossier geheel of gedeeltelijk in handen gegeven van de betrokken volmachtgever.