Navigatie Link overslaanHome » Over ons » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Slegt

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van, en op alle Overeenkomsten waarbij, Slegt diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij daarvan in de Overeenkomst expliciet, uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Aanbieder: de leverancier van een Financieel Product;

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Slegt;

Dienst: Alle dienstverlening (inclusief resultaten daarvan) die Slegt op grond van de Overeenkomst verricht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviseren, ondersteunen, afhandelen en bemiddelen omtrent Schadeafhandeling en Financiële Producten;

Financieel Product: de hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (hierna te noemen: ‘Wft’) aangewezen producten.

Opdracht: de door Opdrachtgever aan Slegt verstrekte opdracht om een Dienst te verrichten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Slegt enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een Overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht tussen Slegt en Opdrachtgever, waarin een specificatie van de Opdracht is opgenomen en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Partij: Slegt en/of Opdrachtgever;

Schadeafhandeling: het proces van opname, beoordeling, en mogelijk vergoeden van schadeclaims en/of schademeldingen.

Slegt: de besloten vennootschap Slegt gevestigd te Amsterdam aan de Noorderakerweg 82, 1069 LW Amsterdam.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

2.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Slegt zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht. In een dergelijk geval treden Partijen met elkaar in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de inhoud en strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten die Slegt, als onderdeel van de Overeenkomst, geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever aanlevert.

2.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door Slegt in de Overeenkomst genoemde termijnen, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Slegt en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Slegt werkzaam zijn.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Slegt wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat één der partijen, schriftelijk of mondeling een aanbieding of offerte van de andere partij heeft aanvaard, dan wel op het moment dat Slegt reeds met uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3.2. Slegt is te allen tijde bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

3.3. Offertes en aanbiedingen van Slegt zijn vrijblijvend en vervallen na verloop van 14 dagen.

Artikel 4. De Dienst

4.1. Alle Overeenkomsten die tot stand komen worden uitsluitend gesloten met Slegt ongeacht of de Opdracht wordt verstrekt aan Slegt, haar bestuurders, haar vennoten dan wel andere bij of voor Slegt werkzame personen. De Overeenkomst wordt uitsluitend door Slegt uitgevoerd ook wanneer de Opdrachtgever een bepaalde bij Slegt werkzame persoon heeft aangewezen om de Opdracht uit te voeren.

4.2. Slegt verricht haar Diensten te allen tijde naar haar beste kunnen en volgens een inspanningsverplichting. Slegt doet dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de resultaten van haar Diensten. Het (verdere) gebruik van de Diensten van Slegt door Opdrachtgever, is altijd voor eigen risico van Opdrachtgever.

4.3. Alle door Slegt, namens een Aanbieder, aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.

4.4. Aan door Slegt gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een Financieel Product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Slegt een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

4.5. Door Slegt aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Slegt een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 5. Diensten van derde

5.1. Het is Slegt toegestaan om bij de uitvoering van de Overeenkomst indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2. Slegt is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Slegt ingeschakelde derden te aanvaarden.

5.3. Voor zover Slegt bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

5.4. Slegt is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 4.3. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Slegt die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst

6.2. Onder relevante informatie dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer etc. van Opdrachtgever, dat Slegt haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

6.3. Slegt kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in artikel 6.1 bepaalde strikt naleeft.

6.4. De Opdrachtgever begrijpt en erkent dat het ontbreken en/of het te laat aanleveren van de benodigde informatie en/of medewerking door de Opdrachtgever kan leiden tot vertraging bij het verrichten van haar Diensten. Slegt is nooit aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden, als gevolg van het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

6.5. Indien voor de uitvoering van haar Diensten de noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Slegt zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Slegt bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

6.6. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Slegt verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Slegt meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast Slegt het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

6.7. Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Slegt de Overeenkomst heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 7. Communicatie

7.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Slegt heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Slegt heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

7.2. Algemene, al dan niet op het internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Slegt verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Slegt gegeven advies in het kader van haar Diensten, behoudens voor zover uit mededeling van Slegt het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

7.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Slegt heeft bekend gemaakt, mag Slegt erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die gedurende of na de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan in het kader van de Dienst, rusten bij Slegt. Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt tot de overdracht van enig recht van Intellectuele Eigendom.

8.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan een Dienst te gebruiken voor handelingen of activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, deze Algemene Voorwaarden of die de goede naam van Slegt kunnen schaden.

Artikel 9. Vergoeding en Betaling

9.1. Alle bedragen zoals genoemd in een offerte of de Overeenkomst luiden in Euro's en worden vermeld exclusief van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot BTW en assurantiebelasting, tenzij anders vermeld.

9.2. Het voor haar dienstverlening aan Slegt toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen Slegt en Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.

9.3. Slegt is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnements- kosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door Slegt en opdrachtgever.

9.4. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Slegt is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na de totstandkoming van de Overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Slegt beïnvloeden.

9.5. Indien Slegt werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Slegt start met de uitvoering van de Overeenkomst.

9.6. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Slegt hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt.

9.7. Facturen van Slegt dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Slegt voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

9.8. Indien Opdrachtgever de factuur na het verstrijken van een of meerdere betalingstermijn(en) niet of niet volledig heeft betaald, zal Slegt een betalingsherinnering aan Opdrachtgever sturen. Indien Opdrachtgever niet alsnog zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen (tenzij anders vermeld) na de betalingsherinnering het volledige verschuldigde factuurbedrag betaalt, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9.9. Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. Slegt is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.

9.10. Vanaf de datum van verzuim van Opdrachtgever, is Slegt gerechtigd om over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en komen de eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:

- Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van €40,00;

- Over de volgende € 2.500,00: 10%;

- Over de volgende € 5.000,00: 5%

- Over de volgende € 190.000,00: 1%

- Over het meerdere: 0,5%

Slegt kan op dat moment ook besluiten om de vordering middels een deurwaarder, incassobureau of gerechtelijke procedure te incasseren.

9.11. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.12. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Slegt aanleiding geeft of vanaf de datum waarop Opdrachtgever niet nakomt, is Slegt bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten.

Artikel 10. Garantie en vrijwaring

10.1. De Diensten van Slegt beantwoorden aan de Overeenkomst, indien Slegt aan haar verplichtingen uit hoofde van artikel 4.2 heeft voldaan. Overige (impliciete of expliciete) garanties met betrekking tot de Diensten zijn expliciet uitgesloten.

10.2. Opdrachtgever garandeert dat zij gerechtigd is de door haar overhandigde materialen in het kader van de Overeenkomst aan Slegt beschikbaar te stellen en dat (verwerking van) deze materialen geen inbreuk maken op enig (Intellectuele Eigendoms)recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Slegt van iedere schade en kosten voortvloeiend uit vorderingen van derden die ziet op schending van deze garantie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Iedere aansprakelijkheid van Slegt alsmede van haar bestuurders, haar vennoten, haar werknemers en de door Slegt ten behoeve van haar Diensten ingeschakelde personen jegens Opdrachtgevers die premie betalen voor een verzekering is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Slegt wordt uitgekeerd, inclusief het door Slegt te dragen eigen risico.

11.2. De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Slegt alsmede van haar bestuurders, haar vennoten, haar werknemers en de door Slegt ten behoeve van haar Diensten ingeschakelde personen jegens Opdrachtgevers die geen premie betalen is, op welke grond dan ook en ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen, te allen beperkt tot en (i) directe schade, én (ii) tot maximaal het totaal van het, ter zake de Overeenkomst die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en reeds betaalde honorarium.

11.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (a). materiële schade aan zaken; (b). redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en (c). redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade. Iedere aansprakelijkheid van Slegt voor alle andere dan directe schade is uitgesloten. Met gevolgschade wordt in ieder geval bedoeld: winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van dataverkeer.

11.4. Indien de levering van enige Dienst van Slegt afhankelijk is van de beschikbaarheid van een dienst of medewerking van een derde, is Slegt nooit aansprakelijk voor enige niet- of beperkte beschikbaarheid van deze dienst of uitblijven van deze medewerking. Opdrachtgever vrijwaart Slegt van alle vorderingen die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van enige dienst van een derde die voor het verlenen van de Dienst vereist is.

11.5. Slegt verleent haar Diensten uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

11.6. Slegt is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in de door Slegt gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

11.7. Slegt is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Slegt verzonden (e-mail)berichten Slegt niet hebben bereikt.

11.8. Slegt is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Slegt, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

11.9. Slegt is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

11.10. Slegt is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

11.11. In het geval Slegt adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluiting van Financiële Producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Slegt een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Slegt is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van Financiële Producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van Financiële Producten. Voorts is Slegt niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

11.12. Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige Overeenkomst met Slegt indien Slegt zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen en vormen aldus geen voorwerp van omgedaanmaking.

11.13. Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

11.14. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Slegt voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

11.15. Slegt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door Opdrachtgever door middel van de Dienst(en) beschikbaar gestelde informatie. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving en Opdrachtgever vrijwaart van iedere vordering van een derde voortvloeiende uit een overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en andere wet- of regelgeving door middel van (het gebruik van) de Dienst.

Artikel 12. Privacy

12.1 Slegt registreert en bewaart alleen informatie, inclusief persoonsgegevens, in overeenstemming met haar privacy statement, ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst of het aanbieden van hun dienstverlening. Slegt doet dit conform de Wet bescherming persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Slegt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Slegt redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Slegt ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

13.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Slegt geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Slegt kan worden gevergd.

Artikel 14. Beëindiging van de Overeenkomst

14.1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald. Het is Slegt toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal één (1) maand. Slegt is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

14.2. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen ingeval de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede ingeval het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

14.3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de materiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – in alle gevallen,

a. nadat de andere Partij op correcte wijze, schriftelijk en onder vermelding van zoveel mogelijk details in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn is gesteld om het verzuim te herstellen; of

b. met onmiddellijke ingang indien de andere Partij in verzuim is en krachtens Nederlands recht geen schriftelijke ingebrekestelling vereist is.

14.4. Indien op enig moment bij een hiervoor bedoelde ontbinding prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst al door de Opdrachtgever zijn ontvangen, worden deze prestaties en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet geannuleerd, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Slegt in verzuim is met betrekking tot specifiek die prestaties. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Slegt zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

14.5. Ingeval de Opdrachtgever de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te beëindigen, is de Opdrachtgever aan Slegt een door Slegt nader te bepalen vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding omvat alle reeds door Slegt gemaakte kosten en haar door de beëindiging geleden schade, inclusief de gederfde winst.

14.6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Slegt vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 15. Klachteninstituut

15.1 Slegt is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.002262. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

Artikel 16. Verval van recht

16.1 Klachten met betrekking tot door Slegt geleverde diensten of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Slegt, te worden ingediend bij Slegt. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

16.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Slegt verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook – behoudens (i) wanneer voor openbaarmaking van deze gegevens door de andere Partij voorafgaand toestemming is verleend, (ii) wanneer deze gegevens in redelijkheid kunnen worden aangemerkt als niet-vertrouwelijk, of (iii) wanneer de andere Partij deze gegevens op enige wijze zelf openbaar heeft gemaakt.

17.2. Als vertrouwelijke informatie worden in ieder geval bestempeld de gegevens die Partijen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst naar elkaar sturen en/of inzage in verlenen.

17.3. Wanneer één der Partijen krachtens de wet of een rechterlijke beslissing verplicht wordt om gegevens over of van de andere Partij te verstrekken aan de overheid of aan instanties die daarvoor door de overheid zijn aangewezen, dan vervalt de geheimhoudingsverplichting voor die specifieke situatie.

Artikel 18. Varia

18.1. Op alle door Slegt uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

18.2. E-mailberichten worden beschouwd als schriftelijke berichtgeving, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.

18.3. Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Slegt slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Slegt en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

18.4. Slegt is gerechtigd haar uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever komt voor een dergelijke overdracht niet in aanmerking, tenzij anders overeengekomen.

18.5. Slegt is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Slegt tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Slegt genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

18.6. Alle geschillen welke naar aanleiding van of ten gevolge van een overeenkomst tussen partijen en haar rechtsopvolgers mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.